Wav / Spoed? 06-28632229

 

Per 1 december 2005 zijn de Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen van kracht.

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, met uitzondering van Bulgarije en Roemenië.

Personen met een andere nationaliteit mogen alleen in Nederland werken als:

- ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of
- ze beschikken over een geldig paspoort met een officiële geldige sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of
- de werkgever voor deze vreemdeling beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning.

Andere nationaliteiten
De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om vreemdelingen, die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning voor zich te laten werken.

Dienstverleners uit de Europese Unie hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen als zij in Nederland werken met werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. Denk bijvoorbeeld aan een Duitse dienstverlener met personeel uit de Oekraïne. Dezelfde regeling geldt voor dienstverleners uit de niet EU-landen: Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Notificatieplicht
Bij dit soort grensoverschrijdende dienstverlening geldt een zogenoemde ‘notificatieplicht’ voor de dienstverlener. Dat betekent dat de buitenlandse dienstverlener vooraf informatie moet verstrekken aan UWV WERKbedrijf (https://www.werk.nl/werk_nl/werkbedrijf) over zijn bedrijf, over de aard van de dienst(en) en over de identiteit van de werknemers. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: de dienstverlener is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER, zie onder: Arbeid door vreemdelingen) of Zwitserland en de eigen buitenlandse werknemers van de dienstverlener mogen in het vestigingsland van de dienstverlener wonen en werken en de dienstverlening bestaat niet uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (bijvoorbeeld via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer).

Op basis van deze wet worden stevige boetes opgelegd (zowel aan particulieren als aan bedrijven) voor het aan het werk hebben van vreemdelingen. De boete voor bedrijven/stichtingen/vereinigingen bedraagt 8.000 euro per illegale werknemer. Voor particulieren (en eenmanszaken) bedraagt de boete 4.000 per illegale werknemer.

Op deze site wordt beschreven hoe de controles en beboeting op basis van deze wet verlopen en welke gevallen specifiek voorkomen in welke sector.

 

Probleem met de Arbeidsinspectie?
Wij beoordelen kosteloos de haalbaarheid van uw boetezaak.

U kunt ons vervolgens verzoeken u de gehele procedure bij te staan, waaronder het aanwezig zijn bij het verhoor tot het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en indien overeengekomen hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BOETE.NET is onderdeel van Mr. J.P.C. ten Wolde, Advocaat - Nagtzaamplein 9 - 2032 TB Haarlem - 023-5352299 - Ook buiten kantooruren bereikbaar - 24/h 06-28632229